Uloga bojlera u sustavu solarnog grijanja

Solarni bojler je svojevrsno srce solarnog sustava. To je mjesto u kojem se zagrijava i akumulira topla voda kako bi sustav bio u životu, odnosno davao toplu vodu, i onda kada vani nema sunca.

Solarni sustav podrazumijeva kori­štenje Sunčeve energije u susta­vima zagrijavanja potrošne tople vode i dogrijavanju sustavu grijanja. Cjelokupni solarni sustav sastoji se od nekoliko komponenti: solarnih kolekto­ra, solarnog i/ili akumulacijskog bojlera, regulacije, solarne pumpne grupe, ekspanzijske posude te elemenata ar­mature i izoliranih cijevi. U našem kli­matskom području za potrebu potrošne tople vode i grijanja kroz cijelu godinu solarna energija kao samostalni izvor topline nije dovoljna. Zbog toga nam u sustavima zagrijavanja vode i grijanja, uz solarni sustav, treba i neki konvenci­onalni izvor topline (kotao na ulje, plin, el. energiju, biomasu isl.). Solarni sustavi sakupljaju i spremaju Sunčevu energiju samo kada je sunčano vrijeme, odnosno ako je vani nekoliko dana oblačno solar­ni sustav neće imati tople vode. Iz tog razloga u sustavu moramo imati veliku količinu vode u bojleru koja može aku­mulirati Sunčevu energiju kada Sunca ima da bismo toplu vodu mogli trošiti u vrijeme kada Sunca nema, najčešće ujutro i navečer.

Komponente solarnog sustava potreb­no je pažljivo dimenzionirati da bi zagri­javanje potrošne tople vode i dogrija­vanje sustava grijanja moglo kvalitetno raditi. Optimalno dimenzionirani solarni sustav može zadovoljiti od 45% do 75% godišnjih potreba za potrošnom toplom vodom te oko 30% toplinske energije za grijanje prostora.

Solarni bojler ključni je čimbenik u solar­nom sustavu kada je u pitanju zagrijava­nje i akumuliranje potrošne tople vode. Odabir komponenti za zagrijavanje potrošne tople vode polazi od odabira odgovarajućeg bojlera. Veličinu bojlera određujemo prema potrebama kućan­stva, odnosno prema dnevnim potreba­ma i broju osoba koje će koristiti toplu vodu. Ukoliko ne postoji proračun za vo­lumen bojlera, potrebni volumen može se odrediti kao umnožak broja osoba i njihove pojedinačne dnevne potrošnje što iznosi u prosjeku 50 litara dnevno po osobi. Rezultata ovog umnoška uvećava se za 50% kako bi se akumuliralo što više energije kada je sunčano vrijeme. Ako se vrijednost umnoška nalazi između dva bojlera većeg i manjeg volumena, uvijek se preporuča veći bojler.

Odabir komponenti sustava dogrijava­nja grijanja prostora nešto je zahtjevniji od odabira za zagrijavanje potrošne tople vode te se uvijek preporuča savjet i proračun stručnih osoba. U tom slu­čaju polazi se od odabira veličine i tipa akumulacijskog spremnika, nakon čega se bira spremnik potrošne tople vode. Ukoliko imamo kotao na kruto gorivo spojen na instalaciju grijanja, veličina akumulacijskog spremnika odabire se prema zahtjevima kotla na kruto gorivo.